Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 1 2 3
Mikulášský rej 2022
4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Drobečková navigace

Úvod > O našem městysi > Aktuality

Aktuality


 

Heluz hledá nové zaměstnance

Firma Heluz hledá nové posily do svého týmu na různé pracovní pozice. Pro detailní informace klikněte na jednotlivé fotky.

Asistent výrobně technického ředitele heluz.jpgOVL DB heluz.jpgÚčetní senior - heluz.jpg


Publikováno 17. 1. 2022 8:57

Tříkrálová sbírka 2022

3 krale.jpg

Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkovou akcí v naší republice, jejíž výnos putuje na pomoc lidem v nouzi prostřednictvím Charity Česká republika. Tříkrálová sbírka probíhá od 1. 1. do 16. 1. 2022. Prozatím stále zůstává ve hře varianta tradiční koledy, takže pokud to z epidemických důvodů bude možné, navštíví tříkráloví koledníci Charity Týn nad Vltavou domovy Dolního Bukovska a okolních vesnic, aby zazpívali, přinesli radost a Boží požehnání a také koledovali pro lidi v nouzi.

Z daru, který vhodíte do pokladničky nebo zašlete na účet, zůstává 65 % Charitě, která u vás koledování zorganizovala, tedy Charitě Týn nad Vltavou a bude využito na dofinancování sociálních projektů SOS rodina, Klub Senior Šance a také na obnovu provozu Půjčovny kompenzačních pomůcek. 5 % z výtěžku využije na své projekty Diecézní charita České Budějovice, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % tvoří režie sbírky.

Tříkrálová sbírka je stejně jako minulý rok připravena také online na www.trikralovasbirka.cz. Jednou z možností je platba OR kódem. O dalších možnostech jak přispět, najdete na našem webu https://tyn.charita.cz/trikralova-sbirka/. Děkujeme všem dárcům za jejich příspěvky. 

3 krale qr.png


Publikováno 5. 1. 2022 8:24

Bukovský zpravodaj č. 6 již v prodeji

BZ 06-2021.jpg Bukovský zpravodaj č. 6 je již v prodeji.


Publikováno 3. 1. 2022 10:55

Úřední doba na Úřadě městyse Dolní Bukovsko

pf městys 19x23.jpgÚřední doba do konce roku 2021:

Pondělí 27.12. od 7:30 - 17:00

Středa 29.12. od 7:30 - 17:00


Publikováno 22. 12. 2021 12:20

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – ptačí chřipka

slepice.jpgNAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle
ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění, podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm.
a) a odst. 3 veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. „ptačí chřipky“ ) na území České republiky
Čl. 1
Všem chovatelům drůbeže se z důvodu zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky a zabránění šíření nebezpečné nákazy
a) zakazuje chovat drůbež, s výjimkou běžců a holubů, pod širým nebem a nařizuje se umístit a držet chovanou drůbež, s výjimkou běžců a holubů, uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je chována;
není-li možné chovanou drůbež trvale umístit a držet uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je
chována, nařizuje se chovatelům omezit venkovní prostory, do nichž má drůbež přístup, a v co
nejvyšší možné míře omezit kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky,
b) nařizuje podávat drůbeži vodu a krmivo uvnitř budovy v hospodářství nebo pod přístřešky,
c) nařizuje omezit pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby, jejichž činnost je
zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o chovanou drůbež
d) nařizuje chránit krmivo, stelivo a vodu používané ke krmení, stlaní a napájení drůbeže před
kontaminací trusem volně žijících ptáků.
Čl. 2
Všem chovatelům, kteří chovají ve svém hospodářství drůbež podléhající evidenci podle zákona
č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých
souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nařizuje v případě, že
nejsou v jejich hospodářství proveditelná opatření podle článku 1, neprodleně o této skutečnosti
informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu Státní veterinární správy nebo Městskou
veterinární správu v Praze Státní veterinární správy.
Čl. 3
Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních
opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit
pokutu až do výše
a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
Čl. 4
Poučení
Pokud v souladu s § 67 a násl. veterinárního zákona vzniká nárok na poskytnutí náhrady nákladů
a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání
některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, je třeba jej včas uplatnit na
základě žádosti podané u Ministerstva zemědělství, které o ní rozhodne. Podrobnosti pro uplatňování
náhrady a náležitosti žádosti o její poskytnutí stanoví vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho
ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých
odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů. Formulář žádosti je dostupný na
internetových stránkách Ministerstva zemědělství.
Čl. 5
Společná a závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2021/143556-G ze dne 23. 11. 2021.
2. Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) veterinárního
zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho
vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství. Vyvěšuje se na úředních deskách ministerstva
a krajských úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a zveřejňuje se na internetových
stránkách Státní veterinární správy.
3. Pokud jsou nařízením Státní veterinární správy ukládány povinnosti i jiným subjektům, než jsou
chovatelé hospodářských zvířat, vyhlašuje se nařízení Státní veterinární správy také v celostátním
rozhlasovém nebo televizním vysílání.
V Praze dne 24.11.2021
MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel


Publikováno 27. 11. 2021 13:59

Oddlužovací akce Milostivé léto začalo

milostivé léto 2021.jpg


Publikováno 1. 11. 2021 10:49

Boží muka v Sedlíkovicích v novém kabátě

www.kraj-jihocesky.czDalší z řady našich drobných sakrálních památek se dočkala restaurování. Boží muka v Sedlíkovicích prošla v letošním roce důkladnou renovací. Oprava byla financována z prostředků městyse a díky získané dotaci Jihočeského kraje z programu Kulturního dědictví.

boží muka u Sedlíkovic před renovací.jpgbozi muka  u Sedlíkovic po renovaci.jpg

 

 


Publikováno 27. 10. 2021 15:58

Jak dopadly volby do poslanecké sněmovny v Dolním Bukovsku?

volby.jpgPřehled výsledků hlasování při volbách do Poslanecké sněmovny za jednotlivé okrsky Dolního Bukovska naleznete na tomto odkazu: https://volby.cz/pls/ps2021/ps33?xjazyk=CZ&xkraj=3&xobec=544388

a celkový za Dolní Bukovsko:  https://volby.cz/pls/ps2021/ps311?xjazyk=CZ&xkraj=3&xobec=544388&xvyber=3101

 


Publikováno 11. 10. 2021 14:36

TJ Dolní Bukovsko má novou sekačku na trávu

sekačka.jpg

Městys Dolní Bukovsko pořídil novou traktorovou sekačku za přispění finančních prostředků z dotačního programu Podpora sportu, opatření č.2 Obnova vybavení a sportovišť a jejich zázemí.

Traktorová sekačka bude výhradně používána pro údržbu hrací plochy fotbalového hřiště a sportovního areálu.

TJ Dolní Bukovsko děkuje Jihočeskému kraji a Městysy Dolní Bukovsko za poskytnutí finančních prostředků na pořízení traktorové sekačky.

www.kraj-jihocesky.cz


Publikováno 17. 9. 2021 11:06

Oznamování plánovaných odstávek elektřiny v nové podobě

EGD_leták_plánované odstávky.jpgOznamování plánovaných odstávek elektřiny bude pro občany rychlejší a efektivnější

Plakátky, které značily části ulic, kde nepůjde elektřina kvůli opravám nebo dalších jiným pracím na rozvoji a modernizaci distribuční sítě, zmizí. Od 1. září mění společnost EG.D na části svého distribučního území způsob, jakým bude informovat zákazníky o plánovaných odstávkách elektrické energie.

Rozhodli jsme se sjednotit způsob, jakým budeme ohlašovat plánované odstávky elektřiny. Zvolili jsme přitom tu nejjednodušší, nejrychlejší a nejekologičtější možnost a tím je elektronické oznámení.“ vysvětluje Lukáš Svoboda z oblastního managementu společnosti EG.D.

Tato změna se od září bude týkat celých jižních Čech a podstatné části Kraje Vysočina. „Právě v těchto lokalitách jsme doteď kromě elektronických informací v datových schránkách vylepovali i informační letáky.,“ dodává Miroslav Točín z oblastního managementu.

Služba Distribuce24 je bezplatná a poskytuje nejen informace o plánované odstávce elektřiny.

Po zaregistrování na portále Distribuce24 zde zákazníci najdou svá odběrná místa. Ve svém účtu si nastaví kontaktní údaje, na které pak budeme ještě zvlášť posílat informace o odstávkách, poruchách nebo servisních pracích.

Zaregistrovat do portálu se dá jednoduše na webu www.egd.cz/d24, stačí si vybrat možnosti které jim nejvíce vyhovují. K uvedené registraci pak stačí pouze několik základních údajů, které najdete na faktuře za elektřinu. Pro snadnější přístup k registraci pomůže i letáček s QR kódem, který Vás na danou stránku přímo navede.

Případné dotazy na info@egd.cz nebo na 800 22 55 77.Publikováno 1. 9. 2021 13:54