Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > O našem městysi > Aktuality

Aktuality


 

Tříkrálová sbírka 2022

3 krale.jpg

Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkovou akcí v naší republice, jejíž výnos putuje na pomoc lidem v nouzi prostřednictvím Charity Česká republika. Tříkrálová sbírka probíhá od 1. 1. do 16. 1. 2022. Prozatím stále zůstává ve hře varianta tradiční koledy, takže pokud to z epidemických důvodů bude možné, navštíví tříkráloví koledníci Charity Týn nad Vltavou domovy Dolního Bukovska a okolních vesnic, aby zazpívali, přinesli radost a Boží požehnání a také koledovali pro lidi v nouzi.

Z daru, který vhodíte do pokladničky nebo zašlete na účet, zůstává 65 % Charitě, která u vás koledování zorganizovala, tedy Charitě Týn nad Vltavou a bude využito na dofinancování sociálních projektů SOS rodina, Klub Senior Šance a také na obnovu provozu Půjčovny kompenzačních pomůcek. 5 % z výtěžku využije na své projekty Diecézní charita České Budějovice, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % tvoří režie sbírky.

Tříkrálová sbírka je stejně jako minulý rok připravena také online na www.trikralovasbirka.cz. Jednou z možností je platba OR kódem. O dalších možnostech jak přispět, najdete na našem webu https://tyn.charita.cz/trikralova-sbirka/. Děkujeme všem dárcům za jejich příspěvky. 

3 krale qr.png


Publikováno 5. 1. 2022 8:24

Bukovský zpravodaj č. 6 již v prodeji

BZ 06-2021.jpg Bukovský zpravodaj č. 6 je již v prodeji.


Publikováno 3. 1. 2022 10:55

Úřední doba na Úřadě městyse Dolní Bukovsko

pf městys 19x23.jpgÚřední doba do konce roku 2021:

Pondělí 27.12. od 7:30 - 17:00

Středa 29.12. od 7:30 - 17:00


Publikováno 22. 12. 2021 12:20

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – ptačí chřipka

slepice.jpgNAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle
ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění, podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm.
a) a odst. 3 veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. „ptačí chřipky“ ) na území České republiky
Čl. 1
Všem chovatelům drůbeže se z důvodu zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky a zabránění šíření nebezpečné nákazy
a) zakazuje chovat drůbež, s výjimkou běžců a holubů, pod širým nebem a nařizuje se umístit a držet chovanou drůbež, s výjimkou běžců a holubů, uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je chována;
není-li možné chovanou drůbež trvale umístit a držet uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je
chována, nařizuje se chovatelům omezit venkovní prostory, do nichž má drůbež přístup, a v co
nejvyšší možné míře omezit kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky,
b) nařizuje podávat drůbeži vodu a krmivo uvnitř budovy v hospodářství nebo pod přístřešky,
c) nařizuje omezit pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby, jejichž činnost je
zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o chovanou drůbež
d) nařizuje chránit krmivo, stelivo a vodu používané ke krmení, stlaní a napájení drůbeže před
kontaminací trusem volně žijících ptáků.
Čl. 2
Všem chovatelům, kteří chovají ve svém hospodářství drůbež podléhající evidenci podle zákona
č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých
souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nařizuje v případě, že
nejsou v jejich hospodářství proveditelná opatření podle článku 1, neprodleně o této skutečnosti
informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu Státní veterinární správy nebo Městskou
veterinární správu v Praze Státní veterinární správy.
Čl. 3
Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních
opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit
pokutu až do výše
a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
Čl. 4
Poučení
Pokud v souladu s § 67 a násl. veterinárního zákona vzniká nárok na poskytnutí náhrady nákladů
a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání
některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, je třeba jej včas uplatnit na
základě žádosti podané u Ministerstva zemědělství, které o ní rozhodne. Podrobnosti pro uplatňování
náhrady a náležitosti žádosti o její poskytnutí stanoví vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho
ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých
odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů. Formulář žádosti je dostupný na
internetových stránkách Ministerstva zemědělství.
Čl. 5
Společná a závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2021/143556-G ze dne 23. 11. 2021.
2. Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) veterinárního
zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho
vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství. Vyvěšuje se na úředních deskách ministerstva
a krajských úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a zveřejňuje se na internetových
stránkách Státní veterinární správy.
3. Pokud jsou nařízením Státní veterinární správy ukládány povinnosti i jiným subjektům, než jsou
chovatelé hospodářských zvířat, vyhlašuje se nařízení Státní veterinární správy také v celostátním
rozhlasovém nebo televizním vysílání.
V Praze dne 24.11.2021
MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel


Publikováno 27. 11. 2021 13:59

Oddlužovací akce Milostivé léto začalo

milostivé léto 2021.jpg


Publikováno 1. 11. 2021 10:49

Boží muka v Sedlíkovicích v novém kabátě

www.kraj-jihocesky.czDalší z řady našich drobných sakrálních památek se dočkala restaurování. Boží muka v Sedlíkovicích prošla v letošním roce důkladnou renovací. Oprava byla financována z prostředků městyse a díky získané dotaci Jihočeského kraje z programu Kulturního dědictví.

boží muka u Sedlíkovic před renovací.jpgbozi muka  u Sedlíkovic po renovaci.jpg

 

 


Publikováno 27. 10. 2021 15:58

Jak dopadly volby do poslanecké sněmovny v Dolním Bukovsku?

volby.jpgPřehled výsledků hlasování při volbách do Poslanecké sněmovny za jednotlivé okrsky Dolního Bukovska naleznete na tomto odkazu: https://volby.cz/pls/ps2021/ps33?xjazyk=CZ&xkraj=3&xobec=544388

a celkový za Dolní Bukovsko:  https://volby.cz/pls/ps2021/ps311?xjazyk=CZ&xkraj=3&xobec=544388&xvyber=3101

 


Publikováno 11. 10. 2021 14:36

TJ Dolní Bukovsko má novou sekačku na trávu

sekačka.jpg

Městys Dolní Bukovsko pořídil novou traktorovou sekačku za přispění finančních prostředků z dotačního programu Podpora sportu, opatření č.2 Obnova vybavení a sportovišť a jejich zázemí.

Traktorová sekačka bude výhradně používána pro údržbu hrací plochy fotbalového hřiště a sportovního areálu.

TJ Dolní Bukovsko děkuje Jihočeskému kraji a Městysy Dolní Bukovsko za poskytnutí finančních prostředků na pořízení traktorové sekačky.

www.kraj-jihocesky.cz


Publikováno 17. 9. 2021 11:06

Oznamování plánovaných odstávek elektřiny v nové podobě

EGD_leták_plánované odstávky.jpgOznamování plánovaných odstávek elektřiny bude pro občany rychlejší a efektivnější

Plakátky, které značily části ulic, kde nepůjde elektřina kvůli opravám nebo dalších jiným pracím na rozvoji a modernizaci distribuční sítě, zmizí. Od 1. září mění společnost EG.D na části svého distribučního území způsob, jakým bude informovat zákazníky o plánovaných odstávkách elektrické energie.

Rozhodli jsme se sjednotit způsob, jakým budeme ohlašovat plánované odstávky elektřiny. Zvolili jsme přitom tu nejjednodušší, nejrychlejší a nejekologičtější možnost a tím je elektronické oznámení.“ vysvětluje Lukáš Svoboda z oblastního managementu společnosti EG.D.

Tato změna se od září bude týkat celých jižních Čech a podstatné části Kraje Vysočina. „Právě v těchto lokalitách jsme doteď kromě elektronických informací v datových schránkách vylepovali i informační letáky.,“ dodává Miroslav Točín z oblastního managementu.

Služba Distribuce24 je bezplatná a poskytuje nejen informace o plánované odstávce elektřiny.

Po zaregistrování na portále Distribuce24 zde zákazníci najdou svá odběrná místa. Ve svém účtu si nastaví kontaktní údaje, na které pak budeme ještě zvlášť posílat informace o odstávkách, poruchách nebo servisních pracích.

Zaregistrovat do portálu se dá jednoduše na webu www.egd.cz/d24, stačí si vybrat možnosti které jim nejvíce vyhovují. K uvedené registraci pak stačí pouze několik základních údajů, které najdete na faktuře za elektřinu. Pro snadnější přístup k registraci pomůže i letáček s QR kódem, který Vás na danou stránku přímo navede.

Případné dotazy na info@egd.cz nebo na 800 22 55 77.Publikováno 1. 9. 2021 13:54

Bukovský podzimní trh

Datum konání: 25. 9. 2021

bukovský trh pozvanka.jpg


Publikováno 30. 8. 2021 7:59