Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 1 2
Sportovní ples
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Úřad městyse > Poskytování informací a příjem podání

Poskytování informací a příjem podání podnětů, stížností

Městys Dolní Bukovsko zveřejňuje informace následujícími způsoby:

•       na úřední desce u budovy úřadu městyse
•       na internetové úřední desce na adrese: https://www.dolnibukovsko.cz/uredni-deska
•       informace lze dále získat v kanceláři úřadu městyse v úředních dnech a úředních hodinách

 Žádosti o informace, podání podnětů a stížností

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace nebo podat podnět níže uvedenými způsoby:

 1. Osobně (ústně): na úřadě městyse v úředních dnech a hodinách:

  Úřední hodiny: 

  Pondělí 7:30 - 11:30 hod. 13 - 17 hod.
  Středa 7:30 - 11:30 hod. 13 - 17 hod.
  Pátek 7:30 - 11:30 hod.  -
 2. Telefonické podání (ústně): +420 385 726 101
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@dolnibukovsko.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis) , elektronickou podatelnou, na datovou schránku: yqvberz nebo poštou na adresu:

 Úřad městyse Dolní Bukovsko, Nám. Jiráskovo 67, 373 65 Dolní Bukovsko

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává (jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu)

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na úřadě městyse v úředních hodinách.


Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti:

 • do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).
 • Nevztahují-li se požadované informace k působnosti úřadu městyse či městyse jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.
 • Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.
 • Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.
 • Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.
 • Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm. a) zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na úřadě městyse
 • Poštou na adresu Úřad městyse Dolní Bukovsko, Nám. Jiráskovo 67, 373 65 Dolní Bukovsko
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • zastupitelstvo městyse - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti městyse,
 • v případě, že obecní zastupitelstvo není schopno zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

 

Formuláře