Výsledky přijímacího řízení do MŠ

pro školní rok 2020/2021

 

Registrační číslo výsledek (přijat/a)

 

           A1 ano

           A2 ano

           A3 ano

           A4 ano

           A5 ano

           A6 ano

           A7 ano

           A8 ano

           A9 ano

           A10 ano

           A11 ano

           A12 ano

           A13 ano

           A14 ano

           A15 ano

           A16 ano

           A17 ano

 

 

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí bude 18. 8. od 16,00 hod. Prosím bez dětí!

 

Prohlídka tříd společně s dětmi bude probíhat 24. 8. od 16,00 hod.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výše úplaty za měsíc červenec a srpen SCAN_20200527_0002.pdf

 

Výše úplaty za měsíc květen a červen SCAN_20200507_0001.pdf

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

INFORMACE PRO RODIČE OHLEDNĚ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

V OBDOBÍ

OD 11. 5. DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

·                    zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky

·                    dodržení odstupu 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

 

Příchod k MŠ a pohyb v MŠ:

·                    minimalizovat velké shromažďování osob před MŠ, dodržovat odstupy 2 metry

·                    pro všechny osoby nacházející se před budovou školy a v budově MŠ platí povinnost zakrytí úst a nosu

 

V prostorách MŠ + ve třídě:

·                    děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí

·                    po příchodu dítěte s rodičem do šatny MŠ, odloží dítě roušku do doneseného igelitového sáčku a uloží do poličky. Při odchodu si opět roušku nasadí. Rodič je po celou dobu pobytu v MŠ v roušce.

·                    neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20-30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem

·                    aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku – využívat pouze areál MŠ včetně zahrady

·                    při pobytu na zahradě bude pro jednotlivé skupiny dětí vymezen prostor

·                    umyvárny budou vybaveny mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky

 

 

Co dělat v případě, v případě že dítě patří do rizikové skupiny:

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory a pokud dítě nebo osoby s ním žijící ve společné domácnosti patří do rizikové skupiny, rozhodli o účasti dítěte v MŠ s tímto vědomím.

 

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni předložit v den nástupu dítěte do MŠ čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) + seznámení s rizikovými skupinami stanovenými Ministerstvem zdravotnictví. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti vstup do MŠ umožněn.

Čestné prohlášení ke stažení je k dispozici zde: příloha_čestné_prohlášení.pdf.

 

Při podezření na možné příznaky Covid-19:

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid-19 (zvýšená tělesná teplota, rýma, kašel, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do MŠ vstoupit. Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků Covid-19, bude umístěno do samostatné místnosti a rodiče budou kontaktováni s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření bude informována spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou umístěny do jiné místnosti nebo se změní výuka na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného dítěte.

 

Počet dětí na třídu není omezen.

Zaniká povinné předškolní vzdělávání platné pro děti nastupujících 1. 9. 2020 do ZŠ.

Rodiče, nejpozději do 6. 5. 2020 oznámí, jestli jejich dítě nastoupí do MŠ, i v případě pozdějšího nástupu do MŠ. Tyto údaje jsou nutné pro organizační zajištění provozu MŠ.

Dětem, které nastoupí 11. 5. přihlásí rodiče stravné do 6. 5. do 12:00 hod. u vedoucí stravování.

Stravování dětí bude probíhat v běžné podobě.

 

 

                        

 

                    

               

           

 

                                                                     

                                                            

                                   

                                                                                

                                             

 

 

       

                                

 

                                                       

                                                                                                   

 

   

                        

        

 

         

                                                           

                               

                                                                             

 

Menu